Aktualności i artykuły

Aktualności

Regulamin Konkursu “Bilety na derby”

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez PROtect

2. Fundatorem nagród jest PROtect

3. Nagrodami w Konkursie są dwa bilety na mecz Stali Gorzów ze Stelmetem Zielona Góra dnia 05.05.2019r.

4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy fani fanpage PROtect którzy:
• Są pełnoletni i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyli 15 rok życia i uzyskali zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego);
• Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
• Wykonały zadanie konkursowe.

5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko oraz (w razie wygranej) miejsce zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na polubieniu profilu „PROtect” , udostępnienie zdjęcia konkursowego oraz komentarzu pod postem konkursowym

2. Konkurs rozpocznie się 12.04.2019r roku o godzinie 10:00

3. Odpowiedzi należy przesłać na fan page’u PROtect w komentarzu pod postem konkursowym. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko oraz odpowiedzi na pytania konkursowe.

4. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 03.05.2019 roku do godziny 23:59. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

5. Nagrody otrzyma osoba, która wypełniła wszystkie warunki konkursu.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 04.05.2019 roku.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu trwania konkursu, jeżeli liczba zgłoszeń nie osiągnie liczbę 10.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad (edycja, poprawianie, dopisywanie odpowiedzi) oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji niepodanej w niniejszym regulaminie moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej i warunkach odbioru nagrody w poście opublikowanym na profilu Organizatora.

3. Na odpowiedź potwierdzającą od danego laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu ogłoszenia wyników, o których mowa w pkt 2 powyżej. Jeżeli kontakt nie nastąpi, nagroda przepada.

4. Nagrody będą do odebrania pod adresem wskazanym w wiadomości prywatnej.

5. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

6. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie skasowane. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody za zebranie danych w celu przeprowadzenia konkursu.

7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w ciągu 6 godzin od zakończenia Konkursu.

8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany.

9. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie oraz przenoszenia nagrody na kogoś innego.

10. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

11. Organizator, Sponsor, Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

12. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

13. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

14. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu.

bilety na derby

Pin It on Pinterest

Share This